Algemene Voorwaarden DFE BV

1. Algemeen Toepassingsgebied
 1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met DFE bv (hierna ‘DFE’ genoemd), niettegenstaande strijdige voorwaarden van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van DFE te hebben aanvaard.
 1. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door DFE zouden zijn aanvaard.
2. Offerte
 1. Alle offertes en prijsopgaven van DFE zijn vrijblijvend. DFE heeft op elk moment het recht om fouten in de offerte recht te zetten of de offerte terug te trekken. Prestatiebeschrijvingen door DFE zijn louter aanwijzingen over de aard ervan en houden geen garantiebeloften in.
  Verwijzingen naar technische gegevens of andere elementen uit catalogi, lijsten, tekeningen en/of schetsen, openbare uitlatingen, aanprijzingen of reclame door DFE zijn louter indicatief en niet bindend voor de uitvoering van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen.
  Technische wijzigingen en wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht binnen de grenzen van de redelijkheid, dienen door de klant te worden aanvaard.
 2. De offerte van DFE is gebaseerd op de gegevens die de klant aan DFE heeft verstrekt. Indien bij de uitvoering van de bestelling blijkt dat de gegevens verstrekt door de Klant niet correct zijn, dan wordt de klant hiervan in kennis gesteld. Indien hierdoor bijkomende prestaties door DFE moeten worden geleverd, dan zal DFE een supplementaire offerte aan de klant overmaken. Omvang en prijzen van de bijkomende prestaties van DFE moeten tussen DFE en de klantafzonderlijk worden overeengekomen in het kader van de supplementaire offerte.
 3. Indien een offerte van DFE een termijn voor aanvaarding bevat dan houdt dit in dat het vrijblijvend aanbod na het verstrijken van die termijn in ieder geval komt te vervallen.
3. Bestelling
 1. De klant is verplicht om in zijn bestelling de individuele specificatie van de bestelde dienst te vermelden met inachtneming van alle technisch relevante factoren. Indien zulke informatie ontbreekt of onvolledig is, dan gelden de algemene productgegevens van DFE. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant.
 2. Vanaf ontvangst van de bestelling heeft DFE 4 weken om deze bestelling te aanvaarden. Deze aanvaarding gebeurt schriftelijk of door de uitvoering ervan. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door DFE.
 3. De omvang van de bestelling wordt uitsluitend bepaald door de schriftelijke opdrachtbevestiging van DFE, die alle vroegere afspraken tussen partijen vervangt. Komt de sluiting van het contract tot stand door aanvaarding van een tijdelijke offerte/aanbieding van DFE , dan is de inhoud van de ze offerte/aanbieding beslissend voor de inhoud van het contract. Nevenovereenkomsten en wijzigingen vereisen de schriftelijke bevestiging door DFE.
 4. Partijen hebben het recht om schriftelijk te verzoeken de geplaatste bestelling te wijzigen. De andere partij zal na ontvangst van dergelijk verzoek de uitvoerbaarheid van de wijziging onderzoeken en haar standpunt binnen korte termijn schriftelijk aan de verzoekende partij meedelen. Indien dergelijk onderzoek door DFE bijkomende prestaties van DFE vereist, heeft DFE het recht deze kosten aan te rekenen aan de klant. Indien partij en overeenkomen over een wijziging van de bestelling, dan zal de nieuwe bestelling in een afzonderlijk document,  ondertekend door beide partijen, worden bepaald. De bijkomende prestaties die vereist zijn, worden door DFE aangerekend volgens de op dat ogenblik toepasselijke uurtarieven en  verrekeningstarieven voor dagelijkse werktijden, wachttijden en andere kosten, welke steeds ter inzage beschikbaar zijn bij DFE.
4. Annulatie van een bestelling
 1. Ingeval de klant zijn bestelling annuleert vooraleer DFE aan de bestelling uitvoering heeft gegeven, dan is hij een schadevergoeding verschuldigd aan DFE van 10% van de verkoopprijs van de bestelde goederen of diensten. Ingeval de annulatie gebeurt nadat DFE met de uitvoering van de bestelling is gestart, dan is de klant 50% van de volledige verkoopprijs van de goederen of diensten verschuldigd aan DFE.
 2. Deze forfaitaire schadevergoedingen gelden onder voorbehoud voor DFE om een hogere schadevergoeding te vorderen indien haar werkelijk geleden schade hoger is
5. De levering
 1. De leveringstermijn gaat pas in nadat alle technische vragen werden opgelost en de klant tijdig alle technische verplichtingen (zoals door de klant over te maken documenten, tekeningen, beschrijvingen en vergunningen, alsook de betaling van de vastgestelde voorschotten op de rekening van DFE) op de voorgeschreven wijze is nagekomen.
 2. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt DFE  niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst. Indien DFE in de onmogelijkheid verkeert de bestelling uit te voeren, dan zal de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis gesteld worden en de reeds uitgevoerde betaling zal hem onmiddellijk worden terugbetaald.
 3. Ingeval van overmacht wordt de leveringstermijn verlengd met de termijn dat de overmacht blijft duren. Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die DFE redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn o.m. begrepen: oorlog, natuurrampen, brand, vertraging of onmogelijkheid tot levering van goederen of diensten door onderaannemers van DFE, vernielingen, beschadigingen of defecten aan de bedrijfsmiddelen van DFE nodig voor het uitvoering van de bestelling, staking, bedrijfsbezetting en lock-out, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, ziekte van personeel en ontbreken van grondstoffen. DFE zal de klant zo snel mogelijk inlichten van het ontstaan en de duurtijd van dergelijke onvoorziene omstandigheden.
 4. Wanneer de levering op verzoek van de klant wordt vertraagd, dan heeft DFE het recht om, na afloop van een redelijke termijn na aanmaning van de klant, de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant of tot uitvoering van de levering bij de klant over te gaan, op kosten van de klant.
 5. 5.DFE behoudt zich het recht voor tijdens de leveringstermijn constructie-of vormwijzigingen toe te schrijven aan technische verbeteringen en /of wettelijke voorschriften, uit te voeren op de bestelde goederen, voor zover zij hierdoor niet aanzienlijk worden gewijzigd of de wijzigingen redelijk zijn.
6. De diensten van DFE
 1. De dienstprestaties van DFE worden geleverd conform aan de bepalingen opgenomen in de offerte die door de klant werd aanvaard en overeenkomstig de op dat ogenblik geldende wettelijke voorschriften, tenzij anders bepaald in huidige Algemene Voorwaarden. DFE is verantwoordelijk voor het beheer, de sturing en de opvolging van de prestaties. De prestaties van DFE zijn evenwel middelenverbintenissen. De Klant blijft zelf verantwoordelijk voor de door hem gewenste en behaalde resultaten.
 2. De prestaties worden uitgevoerd rekening houdend met de actuele stand van de wetenschap en de techniek.
 3. DFE heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde prestaties beroep te doen op derden. Daarenboven is enkel DFE bevoegd om haar eigen medewerkers bevelen te geven.
7. Plichten van de Klant
 1. Het KB van 12.08.1993 tot omzetting van de EU-richtlijn 89/655 inzake veiligheid van personen en producten, definieert de minimumnorm inzake veiligheid waaraan machines moeten voldoen. De beoordeling van de veiligheid bij de klanten de noodzakelijk te nemen
 2. Maatregelen alsook de risicobeoordeling van een complete machine conform de toepasselijke normen, dient door de klant uitgevoerd te worden. DFE zal hier enkel voor instaan ingeval de klant haar dergelijke specifieke opdracht toewijst.
 3. De klant stelt tijdig alle informatie, materialen, materieel, documenten, enz. noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking van DFE en zal op de vereiste wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht.  Als er nog delen van de inrichting dienen te worden gedemonteerd of gehermonteerd buiten de scope van DFE zullen supplementaire kosten worden aangerekend. Tevens kan dit leiden tot een aanpassing van de initiële planning.
 4. Voor de uitvoering door DFE van revisie-ingrepen aan een machine/installatie, dient de  klant deze machine/installatie grondig gereinigd ter beschikking te stellen en dient hij op eigen kosten en zo nodig via eigen personeel ondersteuning te bieden naargelang de montage dit vereist, door het beschikbaar stellen van (i) geschikte hulpkrachten, (ii) vereiste werktuigen en hulpmaterialen, (iii) bedrijfskracht (stroom, perslucht, water, enz.) en (iv) door het transport van de montageonderdelen naar de voorziene montageplek uit te voeren.
 5. De klant verbindt zich ertoe de aangestelden van DFE die belast zijn met de uitvoering van de prestaties, tijdens de gewone werktijden en volgens de toegangsregelingen van het bedrijf, toegang te verschaffen tot alle ruimten, installaties (hardware, software, netwerken, enz.) en andere bedrijfsmiddelen die noodzakelijk zijn om DFE toe te laten de prestaties op de voorgeschreven wijze uit te voeren. Indien nodig zal de klant hen tevens geschikte  arbeidsplaatsen ter beschikking stellen.
 6. Indien de klant de verplichtingen bepaald in artikel 7 hierboven niet (tijdig) nakomt, dan zal de overeengekomen termijn voor de uitvoering van de opdracht verlengd worden met de gebeurlijk veroorzaakte vertragingen en de overeengekomen prijs verhoogd worden met de gebeurlijke meerkosten.
8. Prijzen – Betalingsvoorwaarden
 1. 1.De prijzen opgenomen op de offertes van DFE zijn exclusief de op dat ogenblik geldende BTW.
 2. Behoudens andersluidende bepalingen in de offerte, worden de dienstprestaties uitgevoerd in regie of aan de in de offerte vermelde vaste prijs. Bij uitvoering in regie worden de diensten aangerekend op tijd -en materiaalbasis na de voltooiing, respectievelijk de aanvaarding van de prestaties. In dat geval worden de gepresteerde werkuren en reistijden aangerekend aan de op dat moment geldende uurtarieven en de verbruikte materialen aan de op het tijdstip van de prestatie geldende prijzen. Andere kosten (zoals verplaatsings-, verblijfs-, catering-en overnachtingskosten) worden bijkomend in rekening gebracht. Kosten die gemaakt worden tijdens en naar aanleiding van buitenlandse reizen zullen worden doorgerekend aan de klant aan een verhouding van 1,1.
 3. De prijzen opgenomen in de offerte zijn vatbaar voor verhoging in functie van de wijziging van één of meer prijsbepalende factoren waaronder o.m. gewijzigde economische, fiscale en sociale omstandigheden, loonkosten,  vrachtprijzen, grondstofprijzen, belastingen of andere heffingen.  Wanneer DFE van dit recht op prijsherziening gebruik maakt, zal zij de klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk inlichten.
 4. De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met verwijlintresten aan 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro. Voor zover een grotere schade bewezen kan worden, heeft DFE het recht om deze te laten gelden. De niet-betaling op haar vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen ineens opeisbaar.
 5. Voor deelleveringen kan DFE deelfacturen opmaken. Voor elke deelfactuur lopen de betalingstermijnen afzonderlijk.
 6. DFE heeft altijd het recht aan de klant een zekerheid te vragen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Deze zekerheid kan bestaan uit de verplichting tot voorafbetaling van de bestelling of een borgtocht. Indien de klant niet tijdig voldoet aan enige verplichting, heeft DFE , na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief aan de klant, het recht om haar verbintenissen op te schorten totdat de klant al zijn verplichtingen is nagekomen.
 7. De klant kan zich enkel beroepen op schuldvergelijking wanneer zijn vordering ten aanzien van DFE rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of door DFE erkend is en betrekking heeft op dezelfde contractuele verhouding.
9. Aanvaarding van dienstprestaties
 1. Behoudens afwijkende overeenkomst, gebeurt de aanvaarding van het voorwerp van de levering na het afleveren van het door beide partijen ondertekend opleveringsdocument opgemaakt ter bevestiging van de overeengekomen prestatiebeschrijving. De inbedrijfstelling, respectievelijk het productieve gebruik van de geleverde goederen door de klant geldt als aanvaarding.
 2. De voorlopige aanvaarding, definitieve aanvaarding en/of speciale aanvaarding vinden plaats na afzonderlijke schriftelijke overeenkomst en worden afzonderlijk vergoed voor zover ze niet uitdrukkelijk deel uitmaken van de overeengekomen bestelling. De vergoeding gebeurt volgens de bij DFE op dat moment geldende tarieven die de klant te allen tijde bij DFE kan opvragen.
 3. Dienstprestaties moeten door de Klant aanvaard worden zodra DFE de volledige uitvoering ervan heeft aangekondigd.
 4. Bij slechts minieme afwijkingen mag de klant de aanvaarding niet weigeren.
 5. Indien de klant zijn verplichting tot aanvaarding niet tijdig nakomt, heeft DFE het recht om de door haar geleden schade, inclusief eventuele extra kosten, te vorderen. Daarenboven gaat in dat geval het risico van een toevallige vernietiging of verslechtering van het voorwerp van de prestatie over op de klant op datum dat DFE de aanvaarding van haar prestaties aan de Klant heeft gevraagd.
10. Klachten -Garantie
 1. De klant dient de goederen na de uitvoering van de dienstprestaties onmiddellijk na te kijken op gebreken. Eventuele gebreken dienen binnen de 7 kalenderdagen na levering van de goederen (voor zichtbare gebreken), dan wel na vaststelling van het verborgen gebrek aan de goederen, per aangetekende brief, aan DFE overgemaakt te worden met nauwkeurige en gemotiveerde opgave van het gebrek en de daaruit voortvloeiende schade. Deze motivatie moet gebeuren volgens  algemeen gebruikelijke technische normen. De klant draagt de bewijslast voor het onmiddellijk melden van een gebrek. Tevens draagt de klant er de bewijslast voor dat hij niet zelf maatregelen heeft genomen om het gebrek te verhelpen. Klachten met betrekking tot geleverde diensten dienen binnen de 7 kalenderdagen na het verlenen van de dienst  aan DFE meegedeeld te worden per gemotiveerde aangetekende brief.
 2. Klachten betreffende facturen van DFE dienen binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerde aangetekende brief aan DFE meegedeeld worden.  Indien de klacht niet binnen bovenvermelde termijn aan DFE wordt overgemaakt, of niet gemotiveerd is, dan vervalt ieder recht van de klant op vrijwaring door DFE. In dat geval wordt de klant geacht de geleverde goederen  en diensten definitief aanvaard te hebben en de betaling van de factuur verschuldigd te zijn.
 3. Ingeval de montagehandleiding die de klant heeft ontvangen gebrekkig is, waardoor de montage op de voorgeschreven wijze niet kan worden uitgevoerd, is DFE er enkel toe gehouden een handleiding zonder gebreken te leveren.
 4. De producten van derden die worden geïntegreerd door DFE vallen onder de garantiebepaling van deze derde.
 5. Eventuele klachten conform artikel 10.1 overgemaakt, geven de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van DFE  op te schorten. DFE heeft het recht om betalingen, ook ingeval van betwisting door de klant, te verrekenen met de oudste opeisbare vordering.
11. Aansprakelijkheidsbeperkingen
 1. Behoudens haar garantieverplichting bepaald in artikel 10, is DFE niet aansprakelijk voor schade die de klanten/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van DFE , één van haar aangestelden of leveranciers, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog in hoofde van DFE  of haar aangestelden.  DFE  sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor schade ingevolge verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud, falend onderhoud  (incl. gebruik in strijd met de handleiding) en of reparatie van de goederen door de  klant en/of zijn aangestelden en/of derden.
 2. DFE is niet aansprakelijk voor schade die niet rechtstreeks aan het voorwerp van de levering van de dienst is ontstaan. Zo is DFE  niet aansprakelijk voor schade aan andere voorwerpen van de klant of van derden, waaronder ook voorwerpen die  door verbinding, vermenging en/of verdere bewerking en verwerking zijn ontstaan.
 3. DFE is tevens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vroegtijdige verbreking van het contract of indien DFE niet in de mogelijkheid is het project naar behoren af te werken. Deze exclusie is tevens van toepassing indien DFE gebruik maakt van een derde partij. DFE is in geen geval (zelfs wanneer er sprake zou zijn van bedrog van  haar  of haar aangestelden) aansprakelijk  voor indirecte schade, waaronder begrepen (niet-limitatief) bedrijfsschade, gevolgschade, stilstandschade, economische verliezen, winstderving, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, verlies van tijd, verlies van goodwill, verlies van reputatie, contractueel of buitencontractueel. De aansprakelijkheid van DFE bij directe schade en indien deze is bewezen door de klant  is bovendien beperkt tot het netto factuurbedrag van het product of de producten die tot de aansprakelijkheid hebben geleid of in geval van diensten tot het netto factuurbedrag voor deze diensten.
 4. De exoneratie van aansprakelijkheid in  artikel  11.1 geldt niet  ingeval van ernstige fouten van DFE  die  lichamelijk letsel of overlijden hebben veroorzaakt. In dat geval is de aansprakelijkheid van  DFE  beperkt tot de directe schade  die uit haar fout voortvloeit en met een maximum gelijk aan het bedrag  gedekt door haar verzekering voor dergelijke schade. In ieder geval zal de aansprakelijkheid in geval van ernstige fouten die lichamelijk letsel of overlijden hebben veroorzaakt beperkt zijn tot 1.240.000 EUR per schadegeval voor letselschade; 125.000 EUR per schadegeval voor zaakschade; 125.000 EUR per schadegeval voor onstoffelijke gevolgschade. Zuiver onstoffelijke gevolgschade is niet gedekt. De beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot 250.000 EUR.
 5. Flagrante onjuistheden zoals schrijffouten, rekenfouten, formele gebrek en enz. vermeld in een mededeling, advies  of een andere beroepsmatige uiting van medewerkers van DFE, kunnen ten allen tijde door DFE gecorrigeerd  worden.
 6. Voor zover de aansprakelijkheid van DFE uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers en aangestelden.
 7. Aanspraken voor gebreken in de verleende diensten verjaren 12 maanden na de risico-overgang.
12. Beëindiging van de overeenkomst
 1. Ingeval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot stopzetting of vereffening van het bedrijf van de klant, gerechtelijke reorganisatie of enige solvabiliteitsprocedure in hoofde van de klant, heeft DFE het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door verzending van een aangetekende brief aan de klant. Hetzelfde geldt indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet hersteld wordt binnen de 8 dagen na ontvangst van een aangetekende aanmaningsbrief van DFE. De niet-betaling op hun vervaldag van één of meer facturen wordt steeds beschouwd als een zware wanprestatie.
 2. Bij beëindiging conform artikel 12.1 zal de klant alle ontwikkelde producten en geleverde diensten van DFE  betalen, alsook de kosten die DFE moet maken als gevolg van de beëindiging, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag  dat DFE nog had kunnen factureren aan de klant bij volledige uitvoering van de overeenkomst. Bovendien behoudt DFE het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien haar werkelijk geleden schade hoger is.
 3. Ingeval partijen een overeenkomst tot het verlenen van diensten afsluiten voor onbepaalde duur, kan iedere partij  deze overeenkomst beëindigen per aangetekende brief mits een opzegtermijn van 30 dagen te respecteren.
 4. Voor zover de overeenkomsten die tussen DFE en de klant worden gesloten, respectievelijk de contractuele verplichtingen van DFE en de betalingsverplichtingen van de klant die hieruit voortvloeien, in strijd zijn met nationale alsook internationale bindende bepalingen (bijv. voorschriften van het koninkrijk België voor de economische betrekkingen met het buitenland, uitvoer-en embargovoorschriften van de Europese Unie, van andere staten, in het bijzonder de VS, met inbegrip van de EG-Verordeningen inzake terrorismebestrijding), heeft DFE het recht de contractuele relatie uitzonderlijk te beëindigen en / of de overeenkomst te verbreken zonder recht op schadevergoeding voor de klant. De Klant is verplicht zich te informeren over desbetreffende wettelijke voorschriften die een uitvoering van de overeenkomst voor DFE onmogelijk maken.
13. Gevolgen van beëindiging van de overeenkomst
 1. De klant kan na de beëindiging van de overeenkomst vragen dat de ter beschikking gestelde documenten en voorwerpen worden teruggegeven. DFE mag de teruggave ervan weigeren totdat de klant al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan.
 2. DFE kan van de documenten die ze aan de klant teruggeeft afschriften of kopieën maken en behouden, tenzij het gaat om vertrouwelijke informatie.
14. Varia
 1. Elke overeenkomst tussen partijen dient schriftelijk te worden aangegaan. Elke aanpassing of wijziging aan de overeenkomst zal enkel bindend zijn indien dit schriftelijk is gebeurd en behoorlijk werd ondertekend door beide partijen.
 2. DFE heeft het recht zijn rechten en plichten voortvloeiend uit een overeenkomst met de Klant aan een derde of derden overdragen. Ingeval DFE van dit recht gebruik maakt zal zij de klant hiervan schriftelijk inlichten.
 3. DFE heeft het recht de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De klant wordt geacht een wijziging te hebben aanvaard als de klant de wijziging niet binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving hiervan  schriftelijk per aangetekende brief heeft betwist.
 4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zou blijken te zijn, dan zullen de overige bepalingen hun volledige uitwerking behouden en zullen partijen de nietige bepaling vervangen door een nieuwe bepaling, die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
 5. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het VN kooprecht, is van toepassing op de overeenkomsten van DFE . Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van een overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.